Veilig en gezond voor kinderen

Boterham op bordje met glas melk

De GGD bezoekt jaarlijks kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Zij bekijkt of de centra zich houden aan de Wet Kinderopvang. Er wordt gekeken:

 • of het centrum veilig en gezond is voor kinderen,
 • hoe het centrum ingericht is
 • hoeveel beroepskrachten er zijn
 • hoe groot de groep kinderen is
 • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is
 • of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden
 • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders.

Ook de informatie aan en de inspraak van ouders worden in het onderzoek meegenomen. De GGD voert de inspecties uit in opdracht van de gemeente. Zij doet deze inspecties:

 • als een nieuwe kinderopvang of gastouderbureau geopend gaat worden
 • binnen drie maanden na opening of start van een kinderopvang of gastouderbureau
 • als jaarlijkse routinecontrole
 • na klachten en incidenten
 • als er nader onderzoek nodig is
 • naar aanleiding van het voorgaande onderzoek.

Kinderopvang Jeremina valt onder de GGD Zuid-Holland West, gevestigd in Zoetermeer. De laatste inspectie heeft in 2020 plaatsgevonden.Het GGD rapport is ter inzage bij de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl, onder het registratienummer 695840411 en via deze link.

Risico inventarisatie

Ieder jaar voor kwaliteit gaan

Elk jaar moet er een risico inventarisatie(R.I) gemaakt worden op gebied van gezondheid, veiligheid en brandveiligheid. Dit is een eis die vanuit de GGD wordt gesteld. Hiermee laten we zien dat we voor kwaliteit gaan want elk jaar opnieuw wordt alles grondig bekeken.

De uitkomsten van deze R.I. moeten verwekt worden in een rapport. Daaruit komen acties ter verbetering voor de algehele kinderopvang. In het rapport komen ook onderbouwingen terug, waarom en welk risico een situatie met zich mee brengt. De R.I. bij kinderopvang Jeremina heeft in oktober 2023 plaatsgevonden. Daarna worden er twee momenten in de maanden erna gekozen om het rapport te evalueren, om te kijken of de actiepunten zijn voldaan.